ADRES
42-200 Częstochowa,
ul. Dąbrowskiego 24 lok. 15
/ na przeciwko Sądu /
TELEFONY
tel.kom +48 697 489 888
E-MAILE
kancelariabcwiklinski@wp.pl,
bcwiklinski@wp.pl

Zakres współpracy


Oferuję wybraną przez Klienta i dogodną dla niego formę obsługi prawnej.

1. Zakres spraw nie jest w żaden sposób ograniczony. Świadczymy pomoc prawną w zakresie wszystkich problemów prawnych, z jakimi spotykaj ą się przedsiębiorcy w swojej działalności. Dla przykładu można wymienić zakładanie i przekształcanie spółek, umowy handlowe, problemy prawne z zakresu prawa branżowego dotyczącego działalności przedsiębiorcy (prasowe, reklamy, telekomunikacyjne, itd.).

2. Formy udzielania pomocy prawnej przez naszą Kancelarię to:
- udział w negocjacjach
- udział w mediacjach
- porady
- konsultacje
- opinie prawne
- sporządzanie projektów umów, pism, aktów prawnych
- informacja prawna
- zastępstwo prawne
- zastępstwo procesowe
- analiza prawna

Udział w negocjacjach obejmuje uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach w charakterze jego doradcy, oraz - jeżeli Klient tego zażąda - reprezentowanie go w tych negocjacjach.Udział w mediacjach polega reprezentowaniu Klienta w rozwiązywaniu sporów w drodze polubownej, bez wszczynania procesu przed sądem.Porada prawna to wskazanie jak należy postąpić zgodnie z prawem w określonym stanie faktycznym (forma ustna bez szerszego rozwinięcia zajętego stanowiska w sprawie). Konsultacja w zależności od potrzeb, bądź przybiera charakter opinii (forma pisemna) bądź zbliża się do porady prawnej.Opinia prawna to pisemne opracowanie stanowiska zawierające ocenę prawną danego stanu faktycznego . Informacja prawna to powiadomienie o faktach mających znaczenie prawne (forma ustna), w szczególności o przepisach zawartych w ustawach i innych aktach prawnych regulujących działalność Klienta.Zastępstwo prawne polega na reprezentowaniu Klienta przed jego kontrahentami lub innymi podmiotami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.Zastępstwo procesowe to reprezentowanie mocodawcy przed organami procesowymi i podejmowanie niezbędnych czynności procesowych.Analiza prawna to kompleksowe przedstawienie wniosków z badania stanu prawnego podmiotu gospodarczego, zlecane zwłaszcza przy inwestycjach kapitałowych.

3. Pomoc prawna może być świadczona w zależności od zapotrzebowania wyrażonego przez Klienta:- w siedzibie Kancelarii
- w siedzibie Klienta
- w miejscu wskazanym przez Klienta
- telefonicznie
- za pośrednictwem faksu
- za pośrednictwem internetu (e-mail)

Potencjalnym Klientom proponuję zawarcie umowy o świadczenie stałej pomocy prawnej, w której określamy przewidywany miesięczny limit czasu pracy Kancelarii i związane z nim zryczałtowane wynagrodzenie. Kwota tego wynagrodzenia, stanowi dla Klienta stałą miesięczną opłatę, pod warunkiem, że czas przeznaczony na obsługę nie przekroczy ustalonego w umowie limitu. Z tego powodu wskazane jest zbadanie potrzeb Klienta jeszcze przed zawarciem umowy, aby zoptymalizować koszt obsługi prawnej.

Całkowity, miesięczny koszt pomocy prawnej jest określany na podstawie zestawienia obejmującego informację o zakresie prac oraz czasie przeznaczonym na ich wykonanie. Rozliczenia dokonujemy według stawek za godzinę zegarową. Wysokość stawki jest uzależniona od szybkości reakcji oczekiwanej przez Klienta przy wykonywaniu konkretnego zlecenia oraz od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym został przekroczony ustalony w umowie limit godzin obsługi prawnej.
Jesteś 10 838 gościem na naszej stronie.
Adres siedziby firmy:
ul. Dąbrowskiego 24 lok. 15
42-200 Częstochowa
/ na przeciwko Sądu /
Biuro
kom: +48 697 489 888
Kontakt mailowy
kancelariabcwiklinski@wp.pl
bcwiklinski@wp.pl
Profil Facebook Profil Google Plus

Wszelkie prawa zastrzeżone Kancelariabcwiklinski.pl 2014-2023 r.
[ X - zamknij ] Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.